Your search results

Смяна на статут на земеделска земя

Публикувано от Focus on юни 24, 2024
0

Смяната на статут представлява преобразуване на един вид площ в друг. Такива могат да бъдат смяна на статут от офис към жилище, от земеделска земя в урегулиран парцел, от ателие в жилище и други. В тази статия ще се фокусираме върху смяната на статут на земеделска земя.

Кога се сменя статута на земеделска земя

Законодателят допуска промяна на предназначението на земеделските земи в един от следните случаи:

 • когато става дума за изграждане на нови или разширяване на строителните граници на населено място или селищно образувание;
 • когато се касае за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ);
 • когато е необходимо да бъдат създадено или разширени границите на дадени урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващо населено място или селищно образувание.

Без промяна на предназначението върху земеделската земя могат да бъдат построявани сгради, пряко свързани с дейностите по обработването й. Във всички останали случаи обаче е необходимо статутът й да бъде променен преди да се пристъпи към строеж.

Процедура по смяна на предназначението на земеделската земя

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, в която се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:

 • Документ за собственост – нотариален акт, договор за покупко-продажба или съдебно решение;
 • Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
 • Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
 • Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
 • Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ;
 • Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
 • Становище от РИОСВ;
 • Квитанция за платена такса.

Срокът за издаване на решение на общинския съвет за допускане до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.

Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, трябва да подадете всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство.

За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота.

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми.

Комплектовате два броя документи – едните – оригинал, а другите – копие.

Документите, която трябва да внесете в Областната дирекция “Земеделие” или в Министерство на земеделието и храните трябва да включва:

 • Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст;
 • Актуална скица на имота;
 • Удостоверение за поливност на земята;
 • Акт за категоризация на земята;
 • Становище от РЗИ;
 • Становище от РИОСВ;
 • Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка.
 • Решение за допускане изработка на ПУП за имота;
 • Документ за собственост;
 • Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик;
 • Актуално състояние, ако собственикът е фирма;
 • Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
 • Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота

След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.

Отмяна на решение за смяна на статут

То може да изгуби действие в редица случаи:

 • ако в срок от три месеца след излизане на решението за промяна на статута не е заплатена съответната такса;
 • ако до 3 години след влизане в сила на решението все още не е задвижена процедура за издаване на разрешително за строеж в обекта;
 • ако до 6 години строежът не е започнал;
 • ако до 1 година след влизане в сила на ПУП няма заявено желание за промяна на статута.

При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.

При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.

При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.

За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

Информацията в статията не е правен съвет и за актуална информация моля свържете се с адвокат.

 

Compare Listings