Your search results

Стъпки след закупуването на нов имот

Публикувано от Focus on април 11, 2024
0

В съзнанието на повечето хора, покупката на ново жилище, приключва с етапа на нотариалното изповядване. Би било прекрасно това да е истина, но уви.  Ако ви предстои покупка на ново жилище, трябва да се запознаете с процедурите, които следват след като сте придобили собствеността и да уведомите съответните дружества за настъпилата промяна. Ето и откъде да започнете:

Деклариране на имота

От 01.01.2019г. отпадна задължението за лицата да декларират придобитото недвижимо имущество в съответната община. Oтговорник за извършването на процедурата вече се явява нотариусът. Ако обаче имотът не е бил деклариран преди 01.01.2019 г., продавачът следва да го направи чрез подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ. В този случай, собственикът на имота ще бъде санкциониран и ще трябва да заплати дължимите за имота данъци за последните 5 години.

При новопостроените жилищни сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък.

Законът за местни данъци и такси /ЗМДТ/ предвижда определени облекчения при определянето на данък в два случая. Първото такова се отнася до имот, който се явява основно жилище. На задълженото лице се полага правото от 50% намаление от размера на данъка. Във втория случай данъчно облекчение се прилага за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност между 50% и 100%. В такъв случай намалението на данъка е в размер от 75%, като може да се използва допълнителна отстъпка от 5%, ако данъка бъде платен преди 30 април.

Прехвърляне на партидите за режийни услуги

За да си гарантирате спокойствие по отношение на това, че няма да ви се налага да покривате възможни неплатени битови сметки на предходните собственици, едно от първите неща, които трябва да промените това са партидите на режийните услуги.

ЧЕЗ България

За да бъде извършена пререгистрацията на битов потребител към ЧЕЗ България, е необходимо всички стари задължения да са покрити. След като сте се уверили в това, може да извършите пререгистриране в център на ЧЕЗ България със следните документи:  заявление-бланка, клиентски номер /ИТН на клиента/, документ за самоличност, както на новия собственик, така и на този, който прехвърля партидата. Разбира се, необходимо е да представите и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – такъв, например, е нотариалният акт.

ЕВН

Новият собственик на имот в Югоизточна България е длъжен в срок от 30 дни да уведоми ЕВН за настъпилата промяна, като подаде следните документи: молба за извършване на услуга „Смяна на партида“,  Нотариален акт, Съдебно решение, Удостоверение за наследници.

Смяна на партида може да извърши и наемателят на обекта, с приложени нотариално заверен договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика

Софийска вода АД

При промяна в собствеността на имота е необходимо новият и/или предишният собственик да уведомят Софийска вода за настъпилата промяна в срок от 30 дни. За промяната на собствеността на имота, ще трябва да представите следните документи: клиентски номер към Софийска вода АД на предишния собственик и актуален отчет на водомерите на имота; заявление /попълва се на място/; документ за собственост на имота (нотариален акт, удостоверение за наследници);

Топлофикация София АД

Новият собственик на имота е задължен в срок от 30 дни да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността и да представи: Заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/; Копие от нотариалния акт и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка.

Задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ

Това задължение възниква само за чужденци, придобили имот в България. Чужденец, който е придобил имот на територията на Република България, е длъжен в срок от 7 дни от датата на придобиването да се регистрира и в регистър БУЛСТАТ, като подаде Заявление за регистрация по чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (от чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН/ЛНЧ).

Постоянен адрес

Промяна на постоянен адрес можете да се извърши в общината или кметството по местонахождение на имота. Необходими са лична карта, акт за раждане и нотариален акт. До 30 дни след това трябва да се подаде заявление за подмяна и на документите за самоличност в съответното РПУ на МВР, за да избегнете глоба.

Compare Listings