Your search results

Правни аспекти при покупка на недвижим имот в България

Публикувано от Focus on юни 18, 2024
0

Всяка една сделка за покупка на недвижим имот е обвързана с редица документи и проверки, както от страна на купувача, така и от страна на продавача. Кои са обаче основните стъпки, процедури и предпоставки за успешно закупуване на имот, които сте длъжни да имате предвид, независимо дали ще използвате професионални правни услуги? Ето как можем да обобщим най-базовите положения, касаещи български и чуждестранни кандидат-собственици.

Документация

Това е една от най-критичните стъпки за успешния завършек на всяка сделка, тъй като осигуряването и обработката на документите изисква време. Ако работите с агенция за недвижими имоти, до голяма степен, ще ви бъде спестен този процес. В противен случай, ще трябва да бъдете подготвени със следните документи:

Нотариален акт

Всяка една сделка означава промяна на собственост, а за да се промени собствеността, първо трябва по неоспорим начин да се докаже, кой е собственик на имота, това става с документ за собственост, най-общо те биват три вида – нотариален акт, договор за покупко-продажба или съдебно решение. В тези документи точно е описан имотът, неговите собственици, площта, типът и границите.

Данъчна оценка

Това е вид удостоверение, което показва, че сте заплатили всички данъци и такси върху имота, които дължите като собственик. Издава се от съответната данъчна служба, като процеса отнема от 3 до 14 работни дни в зависимост от поръчката. След получаването на този документ можете да пристъпите към осъществяване продажбата на имота. За да изискате данъчна оценка, е необходимо да подадете молба по образец.

Скица на имота

Този документ е необходим,  когато продавате земя, парцел, идеални части от тях или цяла сграда (при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър). Кадастрална скица се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър или от общинската техническа служба по местонахождението на имота (при липса на кадастрални карта и регистри).

Удостоверение за липса на тежести

Удостоверението за тежести е документ, показващ липсата на възбрани или ипотеки върху имота, който ще бъде обект на сделката. Той посочва всички вписвания, отбелязвания, заличавания на тежести и права върху имота. Това е и един от най-важните моменти  предхождащи сделката и трябва да се подходи към него внимателно и задълбочено.  Времето за издаване на удостоверението е между 3 и 7 дни като в зависимост от вида на собственост, начинът на плащане и семейното положение на страните по сделката е възможно да е необходима повече документация.

Нотариус

Нотариусът е неизбежна част от сключване на сделка с недвижим имот. Със своя подпис и печат той гарантира законовата валидност на всички юридически актове, договори и правни сделки.

Нотариални такси

Те се заплащат от купувача и в зависимост от типа сделка и начина на плащане могат да варират, като сумата далеч не е незначителна, и е добре да бъде уточнена преди самата сделка. Най-общо, размерът им се определя от размера на материалния интерес – данъчната оценка или продажната цена, като по закон таксите и местния данък се дължат върху по-високата сума.

Compare Listings