Your search results

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България Realistimo.com ви информира за извършваните от него дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който може да ги упражните. С поставянето на знак „√“ в полето за съгласие потребителят дава своето съгласие за обработване на личните му данни от Focus Real Estate

1. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО:

Наименование: Фокус Риък Естеит /Focus Rea Estate

Адрес: Пловдив, бул. 6-ти Септември 152 ет.5, оф. 5-2А

E-mail: [email protected]

2. НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Защитата на личните ви данни се осъществява от компетентния според българското законодателство орган, а именно: Комисияза защита на личните данни.

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: [email protected]

ULR: www.cpdp.bg

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ ИМ:

„ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД е администратор на лични данни. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.

Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството.

Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

4. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Типът информация, която “ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД може да събира включва три имена, ЕГН, данни по лична карта и/или друг документ за самоличност, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно.

Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.

Информация може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично и не събираме чувствителна информация.

5. По какъв начин използваме личните данни?

„ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа.

 „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД използва лична информация за статистически анализи на поведението на потребителите на сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на сайта. Освен това използваме вашите данни за да Ви информираме, като Ви изпратим емейл или ви се обадим, за всички нови оферти, сключени сделки и полезна информация за пазара на недвижимите имоти, за целите на сключването и изпълнението на договори за посредничество посредническо правоотношение и/или свързаните с него договори за посредничество, протоколи за огледи, сертификати, договори за ключ, депозитни разписки, анекси към сключените договори и всички други документи свързани с дейността на фирмата и „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

“ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: “ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; “ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД може да разкрие лична информация с пратки към Вас; “ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

6. СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

7. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ:

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Право на достъп – чл. 15 от Регламента;

Право на коригиране на неточни или непълни данни – чл. 16 от Регламента;

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламента;

Право на ограничение на обработването – чл. 18 от Регламента;

Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламента;

Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламента.

Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – чл. 22 от Регламента.

Право на оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните данни – чл. 7 от Регламента.

Добре е да знаете

Дори след като премахнете профила си или ако сте поискал/а изтриване на данните си, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделял/а информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита.

Поради природата на технологията за кеширане, вашия профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Focus-imoti.com на следния електронен адрес:

[email protected].

8. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН:

Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния Административен съд.

9. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ:

„Бисквитките“ са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и дават възможност на сайта да разпознае вашия компютър при следващо посещение на интернет страницата realistimo.com. Нашият сайт използва „бисквитки“, за да събира информация за потреблението с цел по-бърза идентификация и предоставяне на услуги. Можем да позволим на трети лица, доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от сайта ни.

10. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Агенцията може да споделя твоите лични данни за целите съгласно настоящата Политика за поверителност със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз:

a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати и посредници;

b) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;

c) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

Предават ли се твоите лични данни зад граница?

Твоите лични данни няма да бъдат предавани извън граница, без твоето информирано съгласие.

Връзки към други сайтове

Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.

11. ИЗТОЧНИК НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Източник на обработваните от Realistimo.com лични данни са създадените от потребителите му лични профили и предоставената в тях информация посредством публикуваните обяви.

Посетете страницата с общите условия на ползване на уеб сайта Realistimo.com, собственост на „Реалистимо“, за да се запознаете с тях.

12. АВТОРСКИ ПРАВА:

ПУБЛИКУВАНАТА НА САЙТА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛ. И ОБЯВИ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ Е ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО ПО СМ. НА ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАПСП И Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ НА “ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД. СЪЩАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА /КОПИРАНА/ БЕЗ ЗНАНИЕТО И ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА АВТОРА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35 ОТ ЗАПСП.

Изменения
“ ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС “ ООД си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Compare Listings